Klimatilpasningsdagene 2023 kort oppsummert!

Da Storm Aqua arrangerte Klimatilpasningsdagene for første gang, i 2016, ble det brukt tid på å argumentere for at tema knyttet til overvann er reelle og viktige. Når konferansen nå er gjennomført for åttende gang, er økte og mer uforutsigbare nedbørsmengder som følge av klimaendringene allmennkunnskap.
Berit Time 2 KTD 23
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Hvordan håndterer vi overvannet i praksis i utbyggingsområdene? Hva er de ferskeste forskningsresultatene? Hvordan kan kommunene håndtere sitt ansvar, via veiledere og planer? Dette og mer til var tema på Klimatilpasningsdagene 2023 i regi av Storm Aqua.

Med tiden kommer artikler fra foredrag som er høyaktuelle for Skjæveland Gruppens målgruppe. Her er kort oppsummering av dagene, som en inspirasjon til lesing og læring, og deltakelse neste år.

Å utvikle og dele kunnskap

Berit Time, sjefsforsker ved SINTEF og leder for Klima 2050 åpnet Klimatilpasningsdagene 2023 ved å beskrive resultater fra åtte års arbeid i innsatsen for å forske på og utvikle løsninger for et klimarobust samfunn. Berit Time avsluttet foredraget sitt med å beskrive viktigheten av utvikling av arena for samskapning. En skal aldri undervurdere verdien av å samles, utveksle erfaringer og lære av hverandre, beskrev den erfarne forskeren.

Per og Yvona KTD 23
Per Møller-Pedersen hadde igjen lyktes i å få Yvona Holbein, overvannskoordinator og prosjektleder i Oslo kommune, til å takke ja til å bidra med foredrag på Klimatilpasningsdagene.

Klimatilpasning, planer og føringer

Deretter gikk det slag i slag: Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» ble presentert av Per Møller-Pedersen, på vegne av Miljødirektoratet.

Kommunene har et formidabelt ansvar for klimatilpasning og bærekraft, deres viktigste verktøy er planer og veiledere. Det var tema for foredragene fra Yvona Holbein, Overvannskoordinator og prosjektleder i Oslo kommune og Hugo Kind, Fagkoordinator for klimatilpasning i Stavanger kommune.

Seksjon tre av konferansens første dag var viet Infiltrasjon, som det første trinn i tre-trinns strategien for håndtering av overvann. Inga Potter, Senior arkitekt overvann, Oslo kommune, deltok med foredrag om Blågrønn faktor i Oslo. Blågrønn faktor er et arbeidsverktøy, som må tilpasses den enkelte kommune.

Yvona og Hugo 3 KTD 23

Må baseres på kunnskap

Med utgangspunkt i et konkret utbyggingsprosjekt i Stavanger belyste Lars Møller-Pedersen, prosjektleder i Storm Aqua, hvordan selskapet har bidratt med prosjektrådgivning for blågrønne løsninger med bakgrunn i hensyn til infiltrasjon og grunnvann i et større utbyggingsprosjekt.

Torunn Hognestad, senior landskapsarkitekt i Sweco beskrev prosjektering og planlegging av blågrønne løsninger.

Edvard Sivertsen, seniorforsker ved SINTEF, fortalte om prosjektet EviBan, hvor målet har vært å øke kunnskapen om naturbaserte løsninger, og å utvikle en verktøykasse for implementerte naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og styrt infiltrasjon (nytt begrep, lær det!).

Fra Cowi deltok senior VA-planlegger Olga Kirova, med foredrag om prosjektering og planlegging av fordrøyningsløsninger i offentlig grønnstruktur på Madla-Revheim i Stavanger. Det siste foredraget dag en, var ved Magnus Gausel Lode, Sivilingeniør, Asplan Viak, Han beskrev fordrøyning og infiltrasjon langs vegbanen i et delfelt av Europas lengste bussvei.

Lars MP KTD 23
Storm Aquas prosjektrådgivning innen blågrønne løsninger var tema for foredraget til Lars Møller-Pedersen.

Flomveier, bekkeåpninger og tverrfaglighet

Hovedtema dag to var flomsikring, andre hensyn, praktiske erfaringer med nye overvannsløsninger og det evig aktuelle: Drift og vedlikehold.

Yvona Holbein, overvannskoordinator i Oslo kommune, beskrev hvordan kommunen har kartlagt flomveier og arbeidet med kommunal skybruddsplanlegging. Så overtok Torbjørn Friborg, fagleder overvann i Envidan med et foredrag om planlegging for flomsituasjoner.

Thea Karlsen Løken, sivilingeniør VA klimatilpasning hos Multiconsult, holdt foredrag om bekkeåpning som et klimatilpasningstiltak, før Senioringeniør NVE ved Lothar Dören snakket om innsamling av måledata. Siste foredrag i bolken om andre hensyn som skal tas var ved Torunn Hognestad, senior landskapsarkitekt i Sweco. Hennes tema var tverrfaglig samarbeid for å få til overflateløsninger for overvann og fordrøyning.

Deltakere KTD 23
Det var en usedvanlig oppmerksom forsamling som deltok på Klimatilpasningsdagene 2023.

Reduksjon av vann til ledningsnettet

Fra forskningsprogrammet Klima 2050, som startet i 2015 og har vart i 8 år, er det høstet mye kunnskap gjennom 16 pilotprosjekt. Fra dette beskrev Tone Muthanna, professor ved NTNU, hva vi har lært fra de grønne og grå takene på Høvringen testfelt.

Knut Alfredsen, professor i hydrologi ved NTNU, beskrev funksjoner og kapasitet i en grønn grøft, når det kommer til håndtering av vegvann. Etter ham overtok Lars Petter Risholt, seksjonsleder i VA-teknikk ved Multiconsult med et foredrag om funksjon og kapasitet til et kombinert infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg. Dataen var samlet fra et fordrøyningsanlegg som består av nedgravde betongringer, under torget i Trondheim. Forskningen dokumenterer at omlag alt av overvannet infiltreres i grunnen. Resultatet er at anlegget sparer kanalen for betydelige mengder tilført overvann. I tillegg reduseres mengden avløpsvann som må pumpes og renses.

Det kommer mer!

«Oppmerksomheten rundt nye overvannsløsninger er stor og de bygges inn i mange byggeprosjekter. Men hva med drift, er vi gode nok innen det?» var tittelen for den siste hovedbolken av Klimatilpasningsdagene 2023.

Først ut var Marianne Berge, prosjektleder i Cowi, som beskrev et Cowi prosjekt hvor de kartla driftserfaringer fra naturbaserte løsninger i kommunene i Rogaland. Hovedmålet var å få svar på spørsmålene: Hva er årsaken til at naturbaserte løsninger ikke benyttes mer? Er det kostnaden eller bare frykten for det ukjente? Resultatet av arbeidet dokumenterer at det fortsatt er et godt stykke vei igjen ...

Per Møller-Pedersen, daglig leder av arrangørselskapet Storm Aqua, fikk æren av å avslutte de to konferansedagene, med et foredrag om muligheter og utfordringer innen systematisering av drift og vedlikehold. Da tok han utgangspunkt i et prosjekt hvor kompetansepartneren for overvann og klimatilpasning har bistått OBOS med planer for dette.

Det blir Klimatilpasningsdager også i 2024, følg med for publisering av datoene!