Presenterte permeable dekker

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, presenterte de nye norske veilederen for permeable dekker på Teknas bærekraft-konferanse om overvann i begynnelsen av januar.
Per Møller Pedersen 1 Tekna 2023
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Permeable dekker passer inn i treleddstrategien for håndtering av overvann. I all hovedsak benyttes de drenerende betongsteinsdekkene til strategiens Trinn 1: Å fange opp, rense og infiltrerer mindre nedbørshendelser. Men permeable dekker kan også forsinke og fordrøye avrenning fra større regnværshendelser, dvs. Trinn 2 i strategien.

I Norge er om lag 60 prosent av betongsteinsdekkene som legges for industriformål, permeable. Etter hvert som stadig flere kommuner kommer i gang med innsatsen sin for mer bærekraftig disponering av overvann, vil omfanget med all sannsynlighet øke. Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering bygger på treleddstrategien. Hovedstadens overvannsveileder, som vil hjelpe utbyggere og andre til å disponere overvannet på best mulig måte, blir etter planen publisert i april i år. Også denne ble presentert på Teknas to-dagers konferanse om overvann og bærekraft.

Konferansen var for øvrig godt besøkt, og belyste en rekke høyaktuelle tema.

Per Møller Pedersen Tekna og Lene Nordrum 2023
Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, Skjæveland Gruppens kompetansepartner for overvann og klimatilpasning sammen med Teknas prosjektleder Lene Nordrum. Hun arbeider i Teknas kurs- og konferanseavdeling, og hadde ansvaret for forberedelsene til og gjennomføringen av konferansen.

Brukervennlig beskrivelse

Den nye, norske veilederen for permeable dekker er rettet mot planleggere, designere, ingeniører og beslutningstakere, som et hjelpemiddel ved utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein. Den rommer alle trinnene fra den tidlige planleggeren, gjennom detaljprosjektering og konstruksjon til drift og vedlikehold. Veilederen inneholder i tillegg den nyeste viten om permeable dekker av betongstein

Formålet med veilederen er å sikre at et permeabelt dekke blir en funksjonell og robust løsning, at kostnader blir så lave som mulig og at vedlikehold blir så enkelt som mulig. Veilederen er delt inn i kapittel det er lett å orientere seg i. Måten den er bygget opp på, gjør den anvendelig for mange målgrupper.

Per Møller Pedersen Tekna 2023
Per Møller-Pedersen viste en rekke muligheter for permeable dekker i foredraget.

Kunnskapsbasert veileder

Det er arbeidsgruppen Norsk Belegningsstein, er en del av Betongfokus, som har utformet veilederen. Den er basert på norske forhold og bygger på erfaringer fra norske prosjekter, samt bransjens forsknings- og utviklingsarbeid.

Per Møller-Pedersen har vært en del av arbeidsgruppen. I presentasjonen på Teknas konferanse beskrev den erfarne fagmannen hvordan permeable dekker kan benyttes ved så å si alle grunnforhold, med eller uten større tilretteleggelse.

De ulike grunnforholdene og mulighetene for tilretteleggelse er blant temaene veilederen dekker. Forutsetningene for den drenerende funksjonen er korrekt prosjektering og oppbygging. Dersom det gjøres feil, kan grunnen bli vannmettet. Det gir konsekvenser for det endelige dekket. Også dette vil veilederen bidra til å løse.

Permeable dekker har en rekke bruksområder. Den nye, norske veilederen er et hjelpemiddel ved utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein.

Anvendelig og fleksibelt

– Min påstand at permeable dekker stort sett kan legges over alt. Men må ta hensyn til forhold i grunnen, og oppbyggingen, sa han.

Møller-Pedersen beskrev også at det er mulig å benytte en kombinasjon mellom permeable og tette dekker, alternativt en kombinasjon mellom permeable dekker og vegetasjon. I de tilfeller hvor det er infrastruktur i grunnen, som det er aktuelt å ha tilgang til i etterkant, kan en med fordel legge tett dekker over infrastrukturen og permeable dekker i de øvrige arealene.

På Skjævelaand Gruppens test- og demofelt er et regnbed montert i et utvidet drenerende areal av permeabel betongstein.

Rensende og varig

Permeable dekker renser effektivt forurenset overflatevann. Også olje biodegraderes i overbygningen.

– Dersom du velger å legge dekke i parkeringskjeller, må det monteres oljeutskiller. Med permeable dekker slipper en det, da oljesøl brytes ned i overbyggingen, beskrev han under foredraget.

Blant illustrasjonene i presentasjonen var et bilde fra bussparkering i Drammen, med et permeabelt dekke som ble lagt for om lag 10 år siden.

Plaza Stangeland Maskin Stangeland Næring Vest 1
I denne underjordiske garasjen er et dekke av drenerende Plaza fra Multiblokk.

Permeable dekker og frost

Etter foredraget fikk Per Møller-Pedersen spørsmål knyttet til permeable dekker og is-danning. Dersom det er telefarlige masser under dekket, kan disse magasinere vann. Men grunnen under permeable dekker skal være uten finstoff. Med riktig prosjektering og gjennomføring, hvor en sørger for en oppbygging uten finstoff, er ikke frost i grunnen et problem. På overflaten vil is og issvuller kunne dannes, men så snart det blir plussgrader og is går over til vann, vil vannet renne ned i nærmest fuge, beskrev han.

Det var tydelig interesse for temaet permeable dekker under foredraget på Teknas konferanse om bærekraft og overvann i Trondheim i januar 2023.

Plaza Jernbanegt vinter 2
I sentrum av Sandnes ble et dekke av permeabel Plaza fra Multiblokk lagt i 2014.