Forsker på permeabelt dekke

Permeable betongdekker fungerer ved at overflatevann dreneres ned i grunnen via åpninger i eller mellom betongsteiner. Men hvor stor er effekten, hva skjer over tid og hvordan kan permeable produkt kombineres med andre overvannsløsninger?
Dusjanlegg Test og demofeltet 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Da Multiblokk bygget ny fabrikk i 2009, ble plukklageret og omliggende områder dekket med en drenerende betongstein. Da ble det riktignok brukt tradisjonell oppbygging under steinen, men denne første produksjonen var likevel med tanke på å utvide produktsortimentet med permeable produkter.

Allerede i 2011 – 2012 ble den samme betongsteinen brukt utenfor Frøyland og Orstad kirke. Senere utviklet Multiblokk en permeabel variant av sin solide og populære industristein Multiloc; Multiloc Dren.

Så kom en henvendelse fra Sandnes kommune, som arbeider for at mest mulig av overvannet i fremtiden skal infiltreres lokalt. Det var starten for den drenerende stenen Plaza. Siden er flere permeable produkter utviklet hos Multiblokk.

Testfelstet permeabel innkjørsel
Det permeable dekket på veien inn til Multiblokks anlegg ekstrembelastes daglig. Det er her blant annet råstoffet til produksjonen fraktes inn.
2790
Tegning over Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Fullskalaforskning

I Sentral-Europa er permeable dekker benyttet i stort omfang. Her hos oss har vi manglet dokumentert kunnskap om bruk over tid. Derfor etablerte Skjæveland Gruppen et test- og demonstrasjonsfelt med blandt annet permeabel dekke på Multiblokks område.

Åpningen var mai 2015. Planen ble offentliggjort allerede i 2013, investeringene var i første omgang 5 millioner kroner.

Målet med felteter å forske på og dokumentere resultater fra infiltrasjon ved reell bruk over tid, å demonstrere nye produkter og løsninger og å visualisere effekten av overvann på permeable dekker.

Alle værdata og all transport av overvann i området kartlegges og dokumenteres fortløpende.

Permeabelt dekke testes både som topplag på kjøreareal, og for parkering. Det største parkeringsarealet er likevel belagt med ordinær industristein.

3414

Test- og demonstrasjonsfeltet dekker et areal på totalt 1 600 kvadratmeter og er delt inn i fire hovedområder;

Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke, disse utsettes for betydelig belastning fra store kjøretøy, opp til 1000 tonn per dag. På disse to områdene testes infiltrasjonskapasiteten og stabiliteten til det permeable dekket.

Testområde 3 er en del av et parkeringsområde med permeabelt dekke. Resten av parkeringsområdet er belagt med tett belegningsstein av industrikvalitet, og avrenningen skjer mot det permeable dekket.

I grunnen er det støpt avgrensinger, som gir full kontroll på vannet i feltet. I et hjørne er det plassert en infiltrasjonssandfangkum, som tar eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Parkering testfeltet
Bilene står på det permeable dekket nederst i parkeringsområdet på testfeltet. Testområde 3 belastes med regnvann fra et område som er 15 ganger så stort som eget område. Her får det permeable dekket virkelig «kjørt seg.»

Oppbygning uten finstoff

På testfeltet er den drenerende industristeinen Multiloc Dren brukt både på veistubbene og på det permeable arealet av parkeringsplassen. Multiloc Dren er en belegningsstein med 100 mm tykkelse. Den er designet for å tåle store laster og vridninger, og har gode låsende egenskaper.

De permeable dekkene på testfeltet hviler på en overbygning med tre lag; et forsterkningslag, et bærelag og et settelag.

Forsterkningslaget er det nederste og ligger mot traubunnen. Det består kornstørrelse 20 – 120 mm. Bærelaget ligger oppå og er av kornstørrelse 4-32 mm. Deretter kommer settelaget som er av kornstørrelse 2-12 mm.

Overbygningen er uten finstoff. Det hindrer finstoff fra oppbyggingen i å vaskes ned, tette og ødelegge den drenerende evnen i overbygningen. Det forebygger også at vann samles i overbygningen, slik at poretrykk og setninger unngås.

Ved frost benyttes strøsand med kornstørrelse 2-5 mm. Denne vil også fylle fugene og refuge dekket.

3414
Fra byggingen av testfeltet. Den store parkeringsplassen er bygget inn, for å lede alt overflatevannet ned til det permeable dekket som ligger nederst til høyre på bildet.

Sprutregn

Testområde 4, populært kalt dusjfeltet, er et demonstrasjonsområde hvor effekten av tung nedbør på permeable dekker kan demonstreres gjennom et kontrollert påslipp av vann. Testområdet er innrammet og delt inn i fem underfelt, hvert belagt med en type belegningsstein; Gangbanehelle Dren, Multiloc Dren, Plaza, Plaza Dren og Multiloc. Over feltet er et kompleks dusjanlegg som slipper vann à la styrtregn over dekket. Påslippet kan fjernstyres og kan gjenskape reelle nedbørshendelser.

Test- og demonstrasjonsfeltet utvides stadig med nye verktøy for overvannsdisponering. Det siste tilskuddet er et prefabrikert regnbed montert i et stedbygget regnbed, hvor den permeablebetongsteinen Borg Gressarmeringsstein dekker arealet.

Forsommeren 2019 leverte NTNU-studenten en masteroppgave knyttet til effekten av kombinasjonen mellom det prefabrikerte regnbedet og det permeable dekket.

Testfeltet dusjanlegg
Dusjanlegget på testfeltet hos Multiblokk benyttes til å demonstrere hvordan permeabel betongstein drenerer nedbør til grunnen.

Penger å spare

Er du klar over at eiere av bygg, parkeringsarealer, gårdsplasser og innkjørsler i byer og tettsteder kan komme til å spare penger på å lede overvannet ned i bakken, eller ut i terrenget, på egen tomt?

I overvannsutvalgets forslag i NOU 2015:16, beskrives løsninger knyttet til et overvannsgebyr. I en nylig publisert utredning, hvor Miljødirektoratet svarer på et oppdrag som de mottok fra Klima- og miljødepartementet knyttet til oppfølging av NOU 2015:16, beskrives en løsning hvor kommuner kan pålegge abonnenter i tettsteder å betale et overvannsgebyr. Les mer her.