Permeable dekker i vegen

Et overvannsproblem nedstrøms har resultert i bedre trafikksikkerhet og bomiljø, økt biodiversitet OG bedre badevannskvalitet i Time!
Multiloc Dren Miljøgate Bryne 4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Det er inspirerende å se hva en god plan, permeable dekker og regnbed kan føre til.

I forbindelse med et rør-renoveringsprosjekt er Tjødnavegen på Bryne oppgradert til miljøgate. I vegen lå overvannsrør som var modne for utskifting, samtidig måtte kapasiteten økes. Og nedstrøms var kapasiteten i rørnettet for liten til å håndtere alt overflatevannet som kom fra Tjødnavegen med tilhørende areal.

– Den opprinnelige planen var å legge nye rør, i større dimensjon. Utfordringer knyttet til gravingen i et bestemt område gjorde dette høgst utfordrende. Derfor ble vi nødt til å tenke helt nytt, forklarer prosjektleder Øyvind Østbø.

Multiloc Dren Miljøgate Bryne 3
I Tjødnavegen i Time er overvann som opprinnelig skapte problemer, benyttet som ressurs gjennom permeable dekker og regnbed.

Effektiv drenering

Han så på helheten i området og har løst overvannsutfordringen gjennom et sett av løsninger, som sammen gir flere positive konsekvenser.

– Jeg er nok litt over middels interessert i disse blågrønne-løsningene. Jeg har blant annet vært på testfeltet til Multiblokk og sett hva de har oppnådd der, og deltatt på konferanser om temaet, innleder Østbø.

Prosjektlederen lette etter muligheter for å redusere mengden overflatevann som må ledes i rør. Der kom permeable dekker og regnbed inn i bildet.

– I området har vi problemer med lite fall ut fra boligene. Nå har vi lagt en ny, DN600 mm overvannsledning parallelt med den gamle. Den opprinnelige er erstattet med nye rør, men ligger på det opprinnelige nivået, på grunn av alle de eksisterende påkoblingene. Til den nye er det koblet infiltrasjonsrør. Når grunnvannstanden stiger, går det overskytende grunnvannet nå i overvannsledningen fremfor i kjellerne, beskriver han.

Multiloc Dren Miljøgate Bryne 5
Overflatevann fra stikkvegene på oppsiden av miljøgaten, ledes også inn på det permeable dekket i vegkryss.

Lar nedbør bli ressurs

Vegbanen er etablert for å danne en flomveg. Så valgte de å snu retningen på vannet. Fremfor å lede overflatevannet fra vegen og områdene rundt til de underdimensjonerte rørene nedstrøms, leder de vannet i motsatt retning. Der er et rekreasjonsområde med et lite tjern, Eivindsholtjørn. Der har liten vanntilførsel og stort fugleliv tidvis gitt dårlig vannkvalitet.

– I og med at vi snudde vannstrømmen, kan vi nå føre overflatevannet til tjernet. Takket være løsningen får vi renset nedbøren gjennom regnbed og grunnen under det permeable dekket, vi får tilført Eivindsholtjørn tiltrengt vann, vi bidrar til å opprettholde grunnvannstanden på et stabilt nivå og vi får økt biologisk mangfold!

Trafikksikringstiltak

Han ramser opp fordelene i fleng. – Noe mer?

– Å ja da! Som person er jeg litt imot fartshumper, men vi trenger trafikksikringstiltak. Folk forbinder betongstein, som Multiblokks Multiloc Dren, med opphøyde gangfelt. Vi har valgt å legge denne i vegkryss. Det markerer at dette er et kryss. Selv om arealet ikke er hevet kjører folk mer forsiktig her nå.

Grunnarbeidene ble utført av Grunn-Service AS. Oppstarten på prosjektet kan du lese om her. Arbeidet var ferdigstilt i april – mai 2020.

– Overvannshåndteringen gjennom det permeable dekket fungerte veldig bra i fjor. Nå har jeg ikke fulgt med mens det har vært snø og frost, men alt i alt ser dette virkelig lovende ut. Et annet pluss er at overflaten på det permeable dekket ikke er helt glatt. Når du kjører over dette, gir dekket en liten rumle-virkning. Dette reduserer hastigheten på en fin måte, sier Øyvind Østbø.

Multiloc Dren Miljøgate Bryne 61
De stedbygde regnbedene er ovesrsvømmingsareal, og bidrar til god lokal overvannshåndtering i samspill med det permeable dekket i vegbanen. Foto: Øyvind Østbø i Time kommune.

Utfordrer kapasiteten

Mannen som nå arbeider for Time kommune, har bakgrunn fra IVAR-IKS.

– IVAR er opptatt av gjenvinning og ressursutnyttelse, og i arbeidet der ble jeg bevisst på miljøutfordringer og muligheter. Samtidig er jeg opptatt av at vi må forsøke ut nye muligheter for å skape løsninger. Om vi ikke prøver, så kommer vi ingen veg!

I prosjektet i Tjødnavegen tester prosjektlederen nå ut kapasiteten på det permeable dekket. På nordsiden av vegen skråner terrenget oppover. De har valgt å la alt vegvannet fra stikkvegene på oppsiden renne ned til det permeable dekket.

– Vi vet at det permeable dekket kan infiltrere mer nedbør enn det som lander på sitt eget areal. Men vi vet ikke helt hvor mye, og hvordan dette går over tid. Så det tester vi her. Foreløpig går det bra, og jeg har troen på dette, understreker Østbø.

Multiloc Dren Miljøgate Bryne 2
Bilister forbinder betongstein, som Multiblokks Multiloc Dren, med opphøyde gangfelt og senker farten før kryssene i Miljøgata, selv om disse faktisk ligger lavere enn asfalten utenfor.

Slik utvikles nye løsninger

Undervegs har han fått informasjon fra Multiblokk, og han kjenner både Multiblokk og søsterselskapet Skjæveland fra før.

– Det er inspirerende å besøke testfeltet hos Multiblokk og se de ulike løsningene. Dessuten er de dyktige og tilgjengelige folk å forholde seg til. Hvis det er noe vi lurer på, er det bare å ta kontakt, så får du møte så å si på dagen. Og er det noe som skal løses, enten det er en kum eller noe annet, så snur de seg rundt og lager dette. At leverandøren og vi kan jobbe tett, dra lasset sammen og finne nye løsninger, det er helt supert. Det er gjennom slike ting vi kommer videre i verden, mener prosjektleder Øyvind Østbø i Time kommune.

Fakta

I vegkryss, og som her hvor det også er en gang- sykkelsti, må en sørge for god universell utforming.

Rullestolbrukere, barn på små sykler og andre kan ha litt vansker på et dekke med kvadratiske åpninger, som her. Dette kan løses ved at det legges tett betongstein, av samme kvalitet som den permeable, i aktuelle soner. Alternativt kan åpningene tettes.