Løsninger for lokal overvannsdisponering fra Multiblokk

Multiblokk har utviklet flere overvannsløsninger. Permeable dekker, regnbed med gressarmering og Urbane Uterom ble presentert på Klimatilpasningsdagene 2020.
Lyngdal sentrum sommersdag etter omlegging med Qmax
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland Gruppen består av tre selskap som utfyller hverandre innen overvannshåndtering. Klimatilpasningsdagene arrangeres av Multiblokks søsterselskap Storm Aqua, og Multiblokks presentasjon var en del av seksjonen: Nye fysiske verktøy for helhetlige overvannsløsninger, under årets arrangement.

Foruten rene permeable dekker, som slipper overvann ned i grunnen, har Multiblokk bidratt til å utvikle systemløsninger, for drenering av nedbør.

Alma regnbed i utvidet permeabelt dekke
Et prefabrikkert regnbed av betong, montert i et drenerende areal av permeabelt dekke. Konseptet er utviklet av Skjæveland Gruppen, og ivaretar trinn 1 og 2 i tretrinnsstrategien for overvannshåndtering. Et vesentlig poeng ved konseptet er regnbedenes evne til å ta imot og holde på forurensingene fra blant annet veivann, ved first flush.

Urbane Uterom

Tak hvor nedbør tidsforsinkes, før kontrollert utslipp. Tak etablert som Urbane Uterom er velegnet til takhage og terrasse, og kan kompensere for overvannshåndtering på tomten. Urbane Uterom øker det biologiske mangfoldet i byene og kompenserer for tap av grønne areal forårsaket av urbanisering. Gangbare flater av Plaza lett gjør gress, plantematter, blomster, busker og trær tilgjengelig.

Illustrasjon Urbant uterom komplett
Urbane Uterom er fordøyende tak med en rekke plussfaktorer. Løsningen bygger blant annet på en lett permeabel betongstein fra Multiblokk.

Forutsetninger for permeable dekker

Infiltrasjon er et enkelt fysisk prinsipp, som av gode grunner blir benyttet i stadig større grad. Det grunnleggende for å kunne infiltrere overvann gjennom dekket, er at det ikke er finstoff i noen deler av oppbyggingen og at dekket fuges med 2-5 mm fugemasse fritt for finstoff. Dette forstår de fleste. Men det finnes flere utfordringer, som det også er fullstendig avgjørende å ivareta.

Jan Herbert Sandsmark, markedssjef i Multiblokk, la vekt på å beskrive disse under presentasjonen på Klimatilpasningsdagene.

– Det er helt nødvendig å kjenne grunnforholdene før en bestemmer seg for å infiltrere nedbør. En må ha kunnskap om massene i grunnen og om det er kapasitet for infiltrasjon. I tilfeller hvor det ikke ligger til rette for direkte infiltrasjon, har en mulighet for å vekktransportere vannet til områder med infiltrasjonsmulighet, forklarte han.

Stangeland Arena åpningsdag
Ved Stangeland arena i Sola er det etablert en grunn overvannsløsning, hvor nedbør infiltreres blant annet gjennom permeabel Plaza.

Det meste kan løses

Infiltrasjonsevne er også avhengig av grunnvannstanden, som en må kjenne til. I tillegg må en kartlegge og forholde seg til forholdene i området, også nedstrøms.

– Fjell, leiregrunn og bratte hellinger er mindre egnet for infiltrasjon. Likevel kan forholdene legges til rette også der, forklarte Sandsmark.

Storm Aqua, som er Skjæveland Gruppens kompetanseselskap innen praktisk overvannshåndtering, bistår med å arbeide frem helhetlige løsninger når grunnen og området rundt ikke umiddelbart er egnet for direkte infiltrasjon gjennom dekket.

Allsidig bruksområde

Daglig leder i Multiblokk Rune Egeland beskrev underforedraget følgende bruksområdene for permeable dekker:

Der det ikke lengre er ledig kapasitet i det eksisterende rørnettet. Men vel så viktig er områder hvor en ønsker å opprettholde vannbalansen og ivareta grunnvannstanden.

I parkeringskjellere vil permeable dekker både gi en god lysopplevelse, gi et flatt dekke uten punktsluker og bidra til trivelige, tørre og rene areal. I oppstillingsområder hvor det fraktes kontainere eller annet med truck, er store sammenhengende flater en suveren fordel.

Permeable dekker kan også inngå i et større, helhetlig overvannssystem, som det gjør i Lyngdal sentrum. Der er flere gater totalrenovert, og etablert med permeabelt dekke i kjørebanene, tett betongbelegg i gå-sonene og V-profil i gaten med overløp til avrenningssystemet Q-max Storm.

Lyngdal sommer
I Lyngdal sentrum er hele bykjernen reetablert med nytt dekke og overvann-system i sammenheng. Ristene leder overvann ned til avrenningssystemet Qmax-Storm. Permeable gangbaneheller fra Multiblokk drenerer veivannet til grunnen i kjeørearealene.

Fakta

  1. Under det permeable dekket er en åpen oppbygging med evne til infiltrasjon.
  2. Lagtykkelsen er avhengig av belastningen dekket utsettes for, og formålet med dekket.
  3. Fordelen med permeable dekker er blant annet å kunne ha store flater uten fall, kombinasjon mellom tette dekker og permeable dekker er også en betydelig fordel.
  4. Ved dimensjonering benyttes normalt en konservativ beregning. Det vil si at du kan tette det permeable dekket opp mot 90 – 95 prosent, uten at det ødelegger for den drenerende effekten. Tettingen foregår i hovedsak i de øverste 15 – 20 mm i fugene, og arealet kan refuges.