Lyngdal: Tørr og trivelig byfornying

Lyngdal sentrum er totalrenovert, med et helhetlig system for overvannsdisponering, som inkluderer trygg flomvei og infiltrasjon.
6508
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Vi har fortalt om Lyngdal sentrum tidligere. Byens kjerne skulle oppgraderes, mest mulig av overflatevannet skulle disponeres lokalt. I tillegg skulle oppgraderingen være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Snakke om synlig midtpunkt!


Markedsforeningen, som tok initiativ til oppgraderingen, ba Storm Aqua om forslag til løsning som ivaretok de sentrale behovene. Storm Aqua på sin side engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske designet og foreta detaljprosjektering.

Fire gater møtes i sentrum. Deler av arealet er kjørebane, deler gågater. Det oppgraderte byrommet er tilrettelagt for myke trafikanter, samtidig som fremkommeligheten for biltrafikk er opprettholdt.

Lyngdal sentrum sommersdag etter omlegging med Qmax
Lyngdal sentrum er på en måte utvidet. Fotgjengerne og butikkene har fått betydelig større arealer å boltre seg på, bare ved at dekket er fornyet på de myke brukernes premisser. Gangbaneheller, Alma plantekum og brostein skaper et trivelig og ryddig uterom.

I gangarealene ligger Multiblokks betongheller Gangbane, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene har permeabelt dekke av Gangbanehelle Dren. I grunnen ligger avrenningssystemet Qmax Storm. Med et annet belegg ville det ikke vært mulig å ha et tilnærmet flatt areal, uten at vannet ville samle seg i pytter og blitt stående.