Oppbygging permeable dekker

Permeabel belegningsstein kan ofte løse utfordringen med overvann som må håndteres lokalt. Her beskriver vi en veiledende oppbygning for permeabelt dekke med betongstein.
Testfeltet infiltrasjonsareal
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Kapasiteten til avløpssystemer er ofte ikke tilstrekkelig til å håndtere den økende overvannsmengden i byområder. For å håndtere vannmengdene i urbane områder kreves det derfor en sterk kobling mellom overvannshåndtering, arkitektur og areal- og landskapsplanlegging.

Permeabel belegningsstein kan gi meget gode resultat, forutsatt at oppbyggingen er korrekt.

Et permeabelt dekke bygges opp med basis i Statens Vegvesen Håndbok N200. Figuren angir lag-tykkelser for dekker med belegningsstein. Dette vil også være utgangspunktet for oppbygging av et permeabelt dekke. Massene som skal benyttes skal være uten 0- stoff for å gi tilstrekkelig permeabilitet i dekkets levetid. Her er forslag til oppbygging:

Oppbygging permeable dekker illustrasjon

Til belegningsstein, tykkelse 7 - 10 cm

 • Settelag, tykkelse 3 cm, finpukk 2/8, (eventuelt 2/12)
 • Bærelag, tykkelse 10-15 cm, pukk 4/32 mm
 • Forsterkningslag, kult 20/120

Tykkelse avhengig av:

 • Grunnforhold
 • Trafikkgruppe (trafikkbelastning)
 • Vannmagasin
 • Frostdimensjonering

Følgende anbefales:

 • Det brukes grovere materialer nedover i konstruksjonen. Fugene blir da dimensjonerende for dreneringsevnen til dekket.
 • Det benyttes samme masse til fuging som i settelaget
 • Velgraderte masser gir bedre stabilitet enn ensgraderte masser.
 • Filterkriterier sjekkes for alternative masser.
 • Fiberduk benyttes kun som separasjonsduk mellom fine og grove masser i bunn av trauet.

Multiblokk produserer fem ulike permeable belegningssteiner av betong. Dette gir et bredt utvalg av løsninger for infiltrasjon i dekket.

Bilder av permeable dekker og oppbyggingen på testfeltet hos Multiblokk.