Overvannsløsning takket være taket!

Rehabilitering av eldre bygg innebærer ofte økt utnyttelse av eksisterende areal kombinert med nye krav om lokal overvannshåndtering. Det kan være meget utfordrende.
Urban Uterom Oslo ill 2
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I Valkyriegata tar Multiconsult taket i bruk til uteareal og fordrøying. Da kom de i mål med oppdraget sitt.

Valkyriegata 1-3 består av to flotte gårder fra 1902 og 1920. Eiendommen ligger svært sentralt midt på Valkyrie plass på Majorstua. De eksisterende byggene fra 1902 og 1920 skal rehabiliteres og fasadene bevares. Innvendig skal tilnærmet alt bygges om. I tillegg reises nybygg i den indre kvartalsstrukturen. Dette resulterer i ca. 4 500 kvadratmeter kjøpesenter, som blir lagt nederst, samt ca. 65 leiligheter. NCC er entreprenør, Multiconsult har fått oppdraget med å utarbeide overvannsplan for bygget, og å prosjektere løsning for vann og avløp.

Vinn-vinn på taket

På Klimatilpasningsdagene i september 2019 presenterte sivilingeniør i VA-teknikk, Lisa Emilie Hoven, og landskapsarkitekt Merete Stokke Hestvedt, begge fra Multiconsult, den valgte løsningen, sammen med daglig leder i Multiblokk, Rune Egeland.

Hele tomten skal bygges ut. Kommunens krav er at overvannet skal håndteres på egen tomt, fortrinnsvis i åpne løsninger. Et variert og rikt uterom på taket over den gjennomgående 3. etasjen ble løsningen.

Taket etableres som et Urbant Uterom, hvor knust Leca gir fordrøyning. Over fordrøyningslaget utformes oppholdsareal med betongheller, gressplen og beplantning.

IMG 5748
Sivilingeniør i VA-teknikk Lisa Emilie Hoven fra og landskapsarkitekt Merete Stokke Hestvedt, begge fra Multiconsult, sammen med daglig leder i Multiblokk Rune Egeland, på Klimatilpasningsdagenen 2019.

Sammensatte løsninger

Under konferansen viste de tre aktørene utomhusplanen, med adkomstveier, plantekasser med busker, samt leke- og oppholdsareal. Dette blir et frodig uterom, som samtidig løser kravene om lokal håndtering av overvann.

Takvannet fra de omliggende takene, og dette taket, fordeles ut på hele takhagen i perforerte rør. Der fordrøyes nedbøren i knust Leca, som legges på tett membran i hele uterommet. Det er tilrettelagt for at det tidsforsinkede takvannet deretter kan føres rett ut på gaten.

Fant ingen alternativ

– Vi kontaktet Multiblokk for å se på muligheten for å etablere et Urbant Uterom på taket, for å ivareta fordrøyningen og kravet om hage- og uteareal på tomten, forklarer sivilingeniør i VA-teknikk Lisa Emilie Hoven.

– Hva var viktig for dere i dette prosjektet?

– Å innfri de lokale kravene om at alt overvannet skulle håndteres på eget areal. Når du fyller hver kvadratmeter av tomta med bygg, får du en stor utfordring med overvannshåndtering, svarer hun kontant.

– Vi fant ingen andre alternativer, egentlig, for å håndtere overvannet og samtidig opprettholde muligheten for å oppholde seg i og bruke takhagen. Denne løsningen er veldig god for denne type prosjekter, hvor du har alt for liten plass og ønsker å gjøre alt ut av det arealet du har, forteller Hoven.

I foredraget beskrev de suksesskriterier. Mange fag har påvirket prosjektet, og alle fagene har en viktig rolle. Det er avgjørende at noen setter sammen alle behovene. De valgte å la landskapsarkitekten ha denne oppgaven. Det er avgjørende å jobbe tverrfaglg for å få til en løsning som ivaretar alle hensyn.

Urban Uterom Valkyriegt ill 1
Nederst i Valkyriegata 1 – 3 blir det kjøpesenter, over bygges leiligheter. Det er beboerne av disse som får gleden av takhagen.

Lærerik prosess

– For oss i VA-avdelingen var det å jobbe på tak ukjent terreng. Derfor var det viktig for oss at Multiblokk deltok i prosjektet. Vi er så vant med å arbeide med nedgravde fordrøyningsmagasin, eller åpne overvannsløsninger i terreng. Å ta hensyn til membraner som må være tette og isolasjon på tak, er helt nytt for oss. Derfor var det veldig viktig å få med kompetansen fra Multiblokk, og å få et godt, tverrfaglig samarbeid med de andre rådgiverne, utdyper VA-ingeniøren.

Nå ser de frem til å følge med på byggingen.

DSC 5884
Landskapsarkitekt Merete Stokke Hestvedt og sivilingeniør i VA-teknikk Lisa Emilie Hoven fra Multiconsult. Her sammen med daglig leder i Multiblokk, Rune Egeland.

– Dette kommer vi til å følge tett. Vi har mye å lære, og dette kommer vi til å arbeide med igjen. Det er så mange som ikke vil klare å løse overvannsproblemene med mindre de benytter takarealene. Jeg jobber mye i tidligfase og reguleringsplaner, og ser at det i mange prosjekter nå ikke er mulig å håndtere overvannsmengdene uten å benytte takarealene.

Dette er en løsning hvor detlar seg gjøre å disponere overvannet, samtidig som det bygges så tett som vi gjør i de store byene våre, forklarer sivilingeniør i VA-teknikk Lisa Emilie Hoven hos Multiconsult.

I Valkyriegata tar Multiconsult taket i bruk til uteareal og fordrøying. Da kom de i mål med oppdraget sitt.

Urban Uterom Oslo ill 2
Illustrasjonen viser oppbyggingen av de fordøyende uteområdene på taket.

Fakta

Valkyriegata på 1, 2 og 3:

  1. Oppstart renovering 28.10.19.
  2. Multiconsult har prosjektert VA og landskap.
  3. Sola Hage & Anlegg er utførende på taket, det Urbane Uterommet.