Permeabel betongstein i veien

I Sandnes sentrum ble det i 2014 lagt den permeable betongsteinen Plaza på to veier. Prosjektet er en konsekvens av klimaendringene. Plaza benyttes fordi betongsteinen både egner seg til infiltrasjon av overvann og som toppskikt i kjørebanen.
2766
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Sentrale deler av sentrum i Sandnes ligger så lavt at det vil bli liggende under vann når havnivået stiger. Derfor skal de laveste områdene løftes. Alle nybygg klimatilpasses også ved at inngangspartiene skal ligge høyere enn tidligere. Fortauet rundt det nye Støperikvartalet ligger en halv meter høyere enn veiene rundt har vært i alle år. Som en konsekvens av dette må veiene løftes tilsvarende.

2786
En vei for gangtrafikk og en for kjørende. Den mørke grå Plaza-steinen har bred fuge, og ligger i gaten for kjørende. Den lyse har en finer eoverflate og smalere fuger. Virgo Gartnerservice legger Plaza-steinen i Sandnes kommune.

Ny overvannsløsning

Kommunen har involvert seg i prosessen.

– I dette tilfellet bistår kommunen utbyggeren med å få på plass en funksjonell løsning mellom fortauet, som er deres ansvar, og den kommunale gaten som nå ligger alt for lavt i forhold til fortauet, forklarer Odd Arne Vagle, Seniorrådgiver for bymiljø.

– På grunn av klimaendring ønsker vi også å benytte permeable dekker. Da får vi infiltrert overvannet ned i grunnen der det faller ned, fremfor å frakte det vekk via overvannsledning, beskriver han.

Gatene skal ivareta sitt eget overvann, det legges ikke overvannsledning. I hver ytterkant monteres det imidlertid en sluk. Dersom det skulle komme mer vann enn det dekket klarer å takle, vil vannet bli ledet til disse.

Tåle tungtransport

Sandnes kommune arbeider for at mest mulig av overvannet i fremtiden skal infiltreres lokalt. Belegningssteinen Plaza har ekstra brede fuger, og derfor gode drenerende egenskaper. Plaza produseres for øvrig med to ulike fugebredder.

Den trangeste fugen er 5 mm, noe som gir 3,2 prosent åpent areal for direkte vanndrenering, den brede fugen er 11, hvilket tilsvarer 7,2 prosent åpent areal. Begge variantene ble valgt i sentrum. Den med brede fuger benyttes på en vei for tungtransport og vareleveranser. Plaza med de minste fugene ble lagt i en gate for gående.

Multiblokk og Sandnes kommune har samarbeidet om å finne optimale løsninger, og skal høste erfaringer fra prosjektet. Oppbygningen av bærelaget er uten finstoff. I veiene legges steinen i forband, for å få optimallåseeffekt.

– Utfordring ved å benytte permeabel stein i kjørefelt er stabilitet, frost, og telehiv. Disse problemene forebygger vi ved å låse veikantene. På vårt eget område skal vi etablere en veibane hvor vogntog kommer til å kjøre inn med opp til 1000 tonn tilslag dagen, forklarer Egil Lillebø, daværende daglige leder i Multiblokk.

Virgo Gartnerservise utførte arbeidet med leggingen av Plaza i Sandnes.

Mirislav Zacpal fra Virgo Gartnerservice legger Plaza med stor presisjon.

Permeable dekker

For at overvannet skal ledes rett ned i grunnen hurtig muligst, bygges det opp med en belegningsstein som er utformet slik at det er åpninger i dekket, ut over det en har ved ordinære fuger.

Oppbygningen under belegningssteinen må være uten finstoff, fordi dette vil ødelegge for den drenerende effekten. Oppbyggingen og kvaliteten på massen som benyttes må dimensjoneres ut i fra de lokale forholdene og grunnvannstanden.

I Sandnes sentrum benyttes i denne omgang masse med fraksjon 2-8. Til fuging av de smaleste fugene benyttes 2-4, mens de brede fugene fuges med masse i samme fraksjon som i settelaget, det vil si 2-8.

Ved fare for frost, når arealene må strøs, skal det ikke benyttes ordinær strøsand, men samme 2-8. Overflødig sand skal ikke suges opp, bare sopes vekk. Da oppnår en samtidig at fugene etterfylles. En annen fordel ved strøing med masse uten finstoff er at en unngår sanflukt, kornene blir liggende der de strøs uten å smusser til omgivelsene.

2784
To varianter av Plaza er benyttet i Sandnes sentrum. De spesielt utformede fugene gir god drenering og skaper et permeabelt dekke.