Vagleskogveien

Skjæveland har etablert overvannsløsning, uten påkobling til ekstert nett, i en kommunal veistubb. All nedbøren infiltreres i grunnen.

I en kommunal vei inn mot Testfeltet hos Multiblokk har Skjæveland fått anledning til å montert fire ifs-kummer. Dette er ordinære ifs-kummer, men med inspeksjonsluke i bunnen. I tillegg er ifs-kummene utstyrt med måleutstyr som registrerer all nedbør inn og ut av kummene. I tillegg måles slamnivået, og via inspeksjonslukene kan en overvåke slamnivået i grunnen under kummene.

150 meter nedenfor veistubben ligger et etablert byggefelt. Det ledes ikke overvann fra veien til det kommunale overvannsnettet i byggefeltet, alt overvannet fra veien ivaretas i ifs-kummene.

Bedriften har inngått avtale med kommunen om tilgangen til kummene i veien.

Formidles internasjonalt

Måledata blir registrert i databaser, både lokalt og på nettet, og dataene vil være tilgjengelig for analyser og studier. Når det skjer noe, vil data bli registrert hvert 5. sekund. Alle måleresultatene blir korrelert med nedbørsmengde og andre klimatiske forhold. Dette gir kunnskap som gjør det mulig å fastsette grenseverdier over tid og under forskjellige forhold. Bruk og slitasje av området vil tilføre finstoff til feltene. Over tid vil disse finstoffene endre dreneringsegenskapene. Resultatene vil bli til stor nytte når uteområder som skal håndtere overvann blir prosjektert i fremtiden.

Prosjektets mål