HMS deklarasjon

ved arbeid med belegningstein, heller, kanstein, forskalingsblokk og mureblokk av betong

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

1. Arbeidsmiljø

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan forårsake irritasjon/ sårdannelse eller allergi. I verste fall kan dette gi etseskader og/eller allergi ved langvarg hudkontakt.

Under arbeid med fuktige betongprodukter, benyttes vanntett tøy/hansker og gummistøvler. Benytt vernebriller og støvmaske (P3-filter) ved kapping og sliping.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernehansker, verneklær og vernebriller/skjerm.

Relevante S-setninger

S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Førstehjelpstiltak

Hvis irritasjon i luftveiene oppstår i forbindelse med innånding av betongstøv, søk ut i frisk luft. Ved vedvarende luftveisirritasjon kontakt lege. Får man betongstøv i øynene, skylles øynene straks grundig med vann i mange minutter og lege kontaktes.

Hudkontakt med våt betong kan gi irritasjon og etseskader. Ved vedvarende problem kontakt lege. Klær som er fuktet av vann fra våte betongprodukter, tas umiddelbart av og vaskes før gjenbruk. Vask tilsølt hud med såpe og vann. Ta med HMS-faktabladet ved transport til lege/sykehus.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

447: Fersk mørtel og betong kan gi eksem (brosjyre)

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.


2. Innemiljø

Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for innemiljøet


3. Miljødeklarasjoner og miljømerker

NEPD00175N Multi Betongblokk, Multi 12, 15 og 19


4. Miljøpåvirkning

Emisjon: Produktet overfører/avgir kjemikalier ved migrering til jordsmonnet

Påvirkningsindeks: ---

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste: Nei


5. Opplysninger om produktets innhold og sammensetning

Produktet produseres i ren betong


6. Avfallsbehandling

Avfallstype: Betong uten armeringsjern

Håndtering: Deponering

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet


7. Ansvarlig firma

Multiblokk AS, Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes