Bannerbilde

Tunnelvaskevann: Grovt forurenset vann

Tunnelvaskevann: Grovt forurenset vann

I Sirdal sedimenteres vann fra vasking av Bjørkåstunellen i et sedimenteringsbasseng av ig-rør. Det beskytter vassdraget mot grov forurensing fra tunnelvaskevannet.

Tekst: inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   ig-rør armert falsrør

Tunneler på høytrafikkerte veier vaskes regelmessig, gjerne opp mot ti ganger i året, avhengig av den geografiske plasseringen. Vannet fra vaskingen inneholder vaskemidler som er benyttet, samt betydelige mengder forurensningsstoffer fra trafikken. Dette vannet er akutt giftig for organismer i vann. Derfor kan det urensede vannet ikke slippes ut på kommunalt nett, til marint miljø, vassdrag eller grunnen. Dette bør heller ikke oppbevares midlertidig i åpne basseng. En god løsning er å tidsforsinke tunnelvaskevannet i et lukket betongbasseng, slik det nå skal gjøres ved Sirdalsvannet.

Risa i ferd med å montere sedimentbassenget av ig-rør.Solid, tett betongbasseng

I Haugomfjellene, på fv. 42 ved Sirdalsvannet, ble det utført et omfattende rassikringsarbeid. Bak en eldre tunnel, Bjørkåstunnelen, ble det etablert en ny og lengre tunne,l på 1360 meter. I tilleggble det bygget ca. 300 meter ny vei. Risa utførte arbeidet, på oppdrag av Statens vegvesen.

Til prosjektet leverte Skjæveland vinteren 2015 et sedimenteringsbasseng, for midlertidig oppbevaring av tunnelvaskevannet. Bassenget består av ig-rør i DN 2400, er 27 meter langt og er montert på utsiden av veien, mot Sirdalsvannet.


Effektiv sedimentering

I tunnelen samles overvannet opp i et ordinært overvannsnett og ledes ut i Sirdalsvannet. Også når tunnelen vaskes, benyttes det ordinære overvannsnettet til oppsamlingen. Men det høyt forurensede vaskevannet ledes til sedimenteringsbassenget, hvor det oppholdes i 14 dager, før det slippes ut i vassdraget via strupet utløp.

Før sedimenteringsbassenget er en sandfangkum DN 2500, på ca. 2 meters høyde. Via en sluseventil, plassert i en ventilkum, styres vannet henholdsvis til sedimenteringsbassenget eller rett ut i Sirdalsvannet.

Forurensningene sedimenteres vekk fra vannfasen, mens vannet oppbevares i bassenget. Etter hver vaskerunde fjernes sedimentene fra tanken ved hjelp av slamsugebil.

Selve montasjen av betongbassenget gikk meget greit. Det var full drift på veien mens arbeidet sto på.

Så var jobben gjort, og bassenget er klart for å bli nedgravd. Deler av bassenget ble montert etter at dagslyset forsvant, men også det arbeidet gikk greit.


Fun facts fra Statens vegvesen:

På strekningen som bli erstattet av den nye tunnelen, Bjørkåstunnelen, var det en 546 meter lang tunnel. Denne ble åpnet i 1987 og skulle gjøre veien sikrere. Etter at den åpnet har det imidlertid gått ras på begge sider, derfor bygges ny tunnel på innsiden av den gamle. Den opprinnelige tunnelen het også Bjørkåstunnelen, men fordi den gamle ble stengt for all trafikk, kunne den nye tunnelen overta det opprinnelige navnet.


Les her om dimensjonering og regler for sedimentering.