Bannerbilde

Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

Vårt prefabrikkerte regnbed av betong, Alma, har god og dokumentert kapasitet, bidrar til effektiv overvanndisponering og renser overflatevannet. Se hva som skjer når Alma plasseres i et infiltrerende areal.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Regnbed er et særdeles komplette og effektivt blågrønt tiltak for lokal overvannsdisponering.

Dimensjonerings- og konstruksjonsfeil er blant utfordringer ved etablering og drift av fungerende regnbed. Skjævelands prefabrikerte regnbed Alma forebygger dette. Ved å montere helt ferdige regnbed, gjerne også med vekstmedium på plass, reduseres arbeidstiden på stedet drastisk. Dette bidrar også til økt effektivitet og HMS, og får stor betydning ved montasje nær veg.

Kapasitet

Effekten av regnbed henger sammen med utformingen, vekstmassen, plantevalget og -trivselen, samt årstiden. Riktig dimensjonering er avgjørende. Kapasiteten kan optimaliseres ved å velge riktig vekstmasse, og økes ved å montere flere regnbed. Kapasiteten kan også heves ved at regnbedet plasseres i et utvidet drenerende areal, av permeabel belegningsstein.

Denne løsningen kan med fordel benyttes i parkeringsareal, hvor det er uproblematisk at deler av området tidvis dekkes av vann. I Multiblokks test- og demonstrasjonsfelt er dette gjort. Dette regnbedet benyttes for å håndtere nedbøren i området, men er primært montert for testing og utvikling, samt demonstrasjon.

Her siver nedbør inn i det prefabrikkerte regnbedpt Alma, en ordinær regnværsdag i Sandnes.

Regnbedet i det utvidede drenerende arealet ble montert våren 2019. Det er plassert i et avgrenset felt, belagt med et drenerende dekke av Borg gressarmeringsstein, fra Multiblokk. Ikke lenge etter gjennomførte en NTNU-student den praktiske delen av sin masteroppgave knyttet til infiltrasjonseffekten av nettopp denne løsningen. Les mer om forskningen hennes her.

Flere fordeler

Ved å plassere det prefabrikkerte betongregnbedet i et drenerende dekket, utvides arealet hvor nedbør tidsforsinkes og infiltreres. Resultatet er et funksjonelt verktøy som ivaretar overvann ved normalnedbør, ved kraftigere regnskyll og veldige nedbørshendelser. I realiteten er feltet med det drenerende dekket et stedbygget regnbed, og metoden bygger på natrulige løsninger.

Blant effektene i regnbed er rensing av overflatevannet i det øverste laget i vekstmediet. Det permeable dekket har ikke tilsvarende renseeffekt. Dette utlignes ved at størsteparten av forurensingene fra arealene vaskes vekk i first flush, altså i den første delen av nedbørshendelsen. I denne perioden vil regnbedet normalt ha tilgjengelig kapasitet, slik at overflatevannet renses. Når regnbedets kapasitet overskrides, er det meste av miljøgiftene vasket vekk fra flatene, slik at rensebehovet ikke lengre er tilstede på samme måte.

NTNU-student Anwei Sun mens hun dokumenterte infiltrasjonseffekten. Under den praktiske testen mai 2019 ble vann, tilsvarende reelle nedbørshendelser tilført.


Forsommeren 2019 begynte vegetasjonen å etablere seg både i regnbedpt, og i det utvidede infiltrerende arealet.

Det utvidede infiltrerende arealet er her sådd i med gress. Det kan like gjerne benyttes et permeabelt dekke av industristeinen Multiloc Dren, Gangbanehelle Dren, eller et annet permeabelt produkt.

Tre-trinns-sikkerhet

Nedbøren infiltreres gjennom vekstmediet. Hvis det kommer mer nedbør enn vekstmediet klarer å ta unna, vil vannet samle seg på overflaten.

Det infiltrert vannet kan magasineres i vekstmediet og opptas av planter. Dersom vann-nivået på overflaten stiger over et visst nivå, vil det ledes til et fordrøyningskammer i bunnen av regnbedet ved hjelp av et overløpsrør.

Dersom også kapasiteten på fordrøyningskammeret er nådd og det fortsatt tilføres nedbør, vil vannet stige opp og til slutt renne ut og over til det permeable dekket, for fordrøying og infiltrasjon.

I løpet av sommeren ble det infiltrerende arealet riktig frodig, samtidig som området drenerte overvann fra parkeringsplassen.

Her er mer informasjon om Alma. Frister det med et besøk på testfeltet, eller har du andre spørsmål i tilknytning temaet regnbed og effektiv infiltrasjon, så ta kontakt!