Bannerbilde

Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

Havdur IL åpnet den 29. oktober 2016 sin nye fotballhall på Tjelta, Stangeland Arena. Skjæveland og Multiblokk er blant sponsorene og har levert produkter som løser vannutfordringene. Storm Aqua har bidratt med det selskapet er ekspert på; en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

Hallen er i hovedsak realisert via dugnadsinnsats og sponsormidler. Det har vært en lang vei frem mot målet. Storm Aqua ble involvert da planene var kommet så langt at en begynte å snakke overvannsløsning. Tomten ligger lavt i terrenget, og det var ønskelig å løse vannutfordringen uten påkobling til kommunalt nett. Desuten står grunnvannstanden høyt.

Til v. Fra prosjekteringen av detaljene for overvannsløsningen. Fra v. Per-Ingve Harveland i Sola kommune, sammen med daglig leder Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal, begge fra Storm Aqua.

Forutsetninger

Tomten er rettet av og fylt opp med sprengte masser, som har gode infiltrasjonsegenskaper. Sprengmassene utgjør forsterkningslaget. Grunnvannsstanden er ca. 800 mm under dagens overflate.

– Målinger gjennomført det siste året viser at grunnvannsstanden varierer opp mot 200 mm. Det er en relativ liten variasjon som indikerer at det er god kommunikasjon langs grunnvannsspeilet. Derfor kan grunn infiltrasjonsløsning benyttes, forklarer Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Overbygningen består av et forsterknings-lag med 20 – 80 mm pukk, bærelag med kornstørrelse 4 – 32 mm og settelag på 30 mm, med kornstørrelse 2 – 8 mm.

Så glad kan man bli når man løper på nytt, permeabelt dekke! Belegningssteinen Plaza Dren er fra Multiblokk, og hun kan være en kommende fotballstjerne!

Drenerer via dekket

Permeabel belegningsstein har en suveren evne til å drenere nedbør ned i grunnen. Under et permeabelt dekke ligger et bærelag uten finstoff. Ved kraftige regnskyll vil dette fungeres som et fordrøyningsmagasin, fordi alle hullrommene  i dekket kan magasinere vann. Derfor har en valgt å legge den permeable belegningssteinen Plaza Dren på parkeringsplasser og andre arealer.

Det laveste punktet er i den nordvestre delen av tomten. Her er det montert en infiltrasjonskum med overløp som går i en 200 mm ledning under veien, til en bekk på motsatt side av denne.

Parkeringsplassen mot nord er utformet med V-profil med lavbrekk i senter av parkeringsplassen. Hellingen på parkeringsplassen er 2 prosent.

Også takvannet

I lavbrekket ligger avrennings-systemet Qmax Storm som en lukket flomvei. Nedbøren fanges opp via en overliggende renne av V-formede heller, og renner ned i rister i denne. Det er montert sandfangkummer i knekkpunktene og på det laveste punktet. For å kunne håndtere eventuelle overløp fra det permeable dekket, dersom de skulle oppstå under spesielle klimatiske forhold, er det montert utlagte infiltrasjonsrør fra avrennings-systemet og ut i bærelaget. De utlagte infiltrasjonsrørene hjelper til å fordele vannet over en stor infiltrasjonsflate.

Inn mot selve hallen er den innerste delen av parkeringsplassen dekket av rullestein. Dette er for å ta halvparten av takvannet, og for å infiltrere og rense mest mulig av takvannet, før det blir ledet ut på det permeable dekket for videre infiltrasjon.

Ved inngangssiden er en smal passasje, dekket med Plaza Dren. Ytterst ligger slisserenner, som vil fange opp eventuelt overskuddsvann ved ekstremnedbør.

Kummen ligger i et lavbrekk, dekket er av permeabel Plaza Dren og rullesteinen langs veggen vil fange opp takvann.

Den laveste delen av tomten er mot vest. Også her er tomten dekket av et permeabelt dekke. Under ekstreme forhold vil det området kunne fungere som et åpent fordrøyningsareal.

Bak hallen mot sør er en smal passasje. Denne er dekket med asfalt. Arealet faller vekk fra hallen og infiltrasjonskummer er plassert i rekke langs det laveste punkt. Infiltrasjonskummene vil håndtere takvannet fra den ene halvdelen av hallen.

Inngangen til hallen er på østsiden, og har et permeabelt dekke av belegningssteinen Plaza Dren. Arealet heller vekk fra bygningen og i kanten av det permeable dekket er det plassert en slisserenne. Denne vil under ekstreme forhold fange opp eventuelt overskytende vann. Slisserennen er forbundet med infiltrasjonssystemet på parkeringsplassen mot nord.

Drift og vedlikehold

Det er lagt opp til enkelt og effektivt vedlikehold av anlegget. Det permeable dekket renholdes med feiemaskin. Infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket bør observeres med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt i perioder med kraftig regn. Dersom det permeable dekket ikke infiltrerer overvann på grunn av finstoff eller groe, er refuging aktuelt. Dette skjer gjennom fjerning av groe, oppspyling og rengjøring av fugene og påføring av ny fugemasse.

Sandfangene inspiseres med jevne mellomrom, og tømmes ved behov.

Følg med:

Stangeland Arena har en overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett. Detfor skal funksjonen måles og dokumenteres. Det vil også bli plassert en nedbørsmåler, samt to trykksensorer for å registrere grunnvannsnivået.

Resultatene vil med tiden bli publisert på Storm Aquas hjemmeside. Der ligger også en fyldigere presentasjon av prosjektet.