Bannerbilde

Bærekraftmål; ja vi vil, men …

Bærekraftmål; ja vi vil, men …

Alle må ta sitt ansvar i arbeidet for å nå de norske klimamålene. Hva betyr det for næringslivet og har vi de rette premissene?

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  19 mars 2020

I begynnelsen av mars samlet sentrale aktører i Sandnes seg til Treffpunkt Sandnes for å drøfte temaet: Klima, miljø og sirkulærøkonomi. Treffpunkt Sandnes er en møteserie i regi av Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Temaet var spilt inn fra Næringsforeningens ressursgruppe i Sandnes og oppmøtet var godt.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) Jon Sandnes innledet med foredraget Energieffektivitet og avfallsfrie byggeplasser. Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane N. Aalhus beskrev kommunens ambisiøse klimamål samt Stavangers Klima- og miljøplan. Konsernleder i Skjæveland Gruppen, Egil Lillebø, holdt foredrag om bærekraftig innovasjon, og tok opp utfordringene som oppstår når eksisterende regelverk er til hinder for utviklingen av nye løsninger. Tove Linn Bjørnå fra Sandnes Sparebank fortalte hvordan banken arbeider bevisst for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Mens prosjektleder for Nye Ruten i Sandnes kommune, Arne Jørgensen, beskrev hvordan de forholder seg til bærekraftmål i prosjektet Nye Ruten.

Muligheter og utfordringer

Det grønne skiftet og FNs Bærekraftmål er de siste årene blitt en realitet alle seriøse virksomheter har blitt oppmerksomme på. Hvor mye som gjøres varierer, men det er ikke tvil om at foredragsholderne på Treffpunkt Sandnes var engasjerte, motiverte – og ønsker å arbeide for reelle endringer.

Prosjektleder for Nye Ruten i Sandnes kommune, Arne Jørgensen, beskrev hvordan de forholder seg til bærekraftmål i prosjektet Nye Ruten. Dag Halvorsen åpnet møtet med:
– Vi skal prøve å se hvordan næringslivet og det offentlige kan forsøke å skape de gode løsningene sammen. Stavanger har satt hårete krav. Hva vil de bety for næringslivet og befolkningen generelt? spurte han.

Og fortsatte:
– Vil kravene kun medføre økte kostnader og skape problemer, eller kan det også være forretningsmuligheter i dette?

Den erfarne forretningsmannen adresserte i tillegg en konkret utfordring. I en region hvor rådhusene ligger så tett som hos oss er det ugreit at kommunene har ulike ambisjonsnivå. For næringslivet blir det en unødig ekstrabelastning å skulle forholde seg til lokale regelverk som varierer fra kommune til kommune.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) Jon Sandnes innledet med foredraget Energieffektivitet og avfallsfrie byggeplasser. Han gir ikke ett foredrag lengre, uten å relatere innholdet til Bærekraftsmålene.

Byggenæringens ansvar

– Temaet er så stort at å snakke om det er nærmest som å snakke om en elefant, innledet Jon Sandnes fra BNL.

Han bekreftet at folk, spesielt de unge, er bekymret for klimaet. Dette vil få utslag i avgjørelsene som blir tatt, og han holder ikke ett foredrag lenger uten å komme inn på bærekraftmålene. Alt vi omgir oss med er bygget av byggenæringen, derfor har næringen et enormt ansvar. Byggenæringen er også vår største distriktsnæring og største fastlandsnæring, og har derfor stor påvirkningskraft.

Sandnes beskrev utfordringer, og understreket hvor viktig det er at alle tar ansvar innen sitt eget segment. Hvis alle gjør sitt, og samarbeider om målene, kan vi lykkes.

Skjæveland Gruppen gjør nettopp dette.
Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk har arbeidet med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter det siste ti-året. Skjæveland Gruppen har høge klimamål både for egen drift, og til produktene og løsningene selskapene leverer.

Sandnes kommunes virksomhetsleder innen vann, avløp, renovasjon og miljø, Kjersti Ohr, snakket om bærekraftige prosjekt i Sandnes kommune, og kommunens Klima- og miljøplan, like før Egil Lillebøs foredrag.

Utfordrende regelverk

– Norske kommuner må investere i 300 milliarder kroner innen VA i årene som kommer. Dette får enorme konsekvenser også i miljøsammenheng. Vi er opptatt av helhetlige løsninger. Vi er industripartner i Klima 2050 og vi gjennomfører prosjekter i samarbeid med SINTEF, NTNU og andre. Å løse utfordringer er i Skjævelands DNA og vi arbeider for å etterleve FNs bærekraftmål, beskrev Egil Lillebø.

Målene blir førende når Skjæveland skal etablere ny fabrikk, og Skjæveland Gruppen er opptatt av muligheten selskapene har for å hjelpe andre til å etterleve FNs bærekraftmål. Dette er ikke noe nytt. Selskapene har i mange år blant annet hatt et fruktbart samarbeid med Sandnes kommune innen innovasjon og samspill, hvor god funksjon har vært målet.

Resultat av dette er flere miljøtilpassede produkter og løsninger.

Et forholdsvis nytt bidrag er rør som kan legges i eksisterende masser. Det gir en betydelig reduksjon i CO2-avtrykket. Bruk av eksisterende masser fører ikke bare til en miljøgevinst, totalkostnaden for grøften blir også lavere. Men regelverket kan være til hinder.

– Det oppstår begrensninger når vi utvikler nye produkter, som er utenfor eksisterende standard. I tillegg blir det uoverensstemmelse mellom den nye virkeligheten og leggeanvisningen, som setter krav til at materialer i omfylling skal tilsvare materialer i fundament, forklarte Egil Lillebø til den lydhøre forsamlingen.

Konsernlederen etterlyste romslighet i innovasjonsprosjekter knyttet til krav om å følge eksisterende standarder, og pekte på behov for å eventuelt oppdatere standarder og anvisninger som et resultat av nye erfaringer.

– I samspill kan vi få til en bedre fremtid, men i prosessen fra ord til handling må premissgiverne delta konstruktivt, understrekte han.

For å lykkes i bærekraftig innovasjon kreves ifølge Lillebø:

  • Samspill, ingen kan lykkes i å utvikle bærekraftig innovasjon alene.
  • Utvikling av ny teknologi.
  • Utvikling av nye måter å implementere teknologi.
  • Vilje og evne til tettere samarbeid mellom kunde og leverandør.
  • Bedre prosesser for tilpasning av innkjøpsregler.
  • Aksept for at innovasjon innebærer risiko.
  • Forståelse for at innovasjonsprosjekter kan ha en høyere pris.
  • Forståelse for at innovasjon kan føre til behov for store investeringer.

Næringsforeningens presentasjon er her. Nederst på siden finner du alle foredragene.

Det var en lydhør forsamling.