Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal fordrøyes på egen eiendom før det tømmes ut via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett.

Planene for dette skal dokumenteres både i søknad om rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Avrenningen og fordrøyningsbehovet skal beregnes og dokumenteres. Det danner blant annet grunnlag for valg og dimensjonering av overvannsløsning samt beregning av pris.

Vi i Storm Aqua bistår med slike beregninger og dokumentasjon.

Vi har opparbeidet en god forståelse for behandling av overvann i planprosesser og byggesaker. Vi har også en god forståelse for samspillet mellom grunnforhold, grunnvann, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv.

Vi erfarer at våre typiske kunder for beregning av avrenning og fordrøyning er maskinentreprenører, rørleggere, VVS-firma, anleggsgartnere, grossister og mindre byggefirma.

Beregningen av avrenning og fordrøyningsbehov omfatter:

  • Innhenting av bakgrunnsinformasjon knyttet til krav til overvannshåndtering.
  • Eventuell oppdeling av området i deldreneringsområder.
  • Arealberegninger for ulike overflater for eksisterende og den nye situasjonen.
  • Avrenningsberegninger.
  • Beregninger av fordrøyningsbehov.
  • Forslag til mulige løsninger.

Beregningsresultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som grunnlag for prisgiving, og som dokumentasjon på fordrøyningsbehov i forbindelse med søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller sanitærabonnement.

Last ned vårt faktaark om bistand til avrenning fra Storm Aqua.


Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov honoreres til fast pris. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.