Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Å holde oversikten når flere verktøyer settes sammen, kan være utfordrende.

På grunnlag av planer for overvannssystem og hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å dokumentere et overvannssystem. Arbeidet omfatter:

  • Oppsummering av avrenningsberegning, kommunale krav og fordrøyningsbehov
  • Beskrivelse av overvannssystem og funksjon
  • Beskrivelse av løsninger som-bygget
  • Oppsummering monteringskontroll
  • Systemytelse
  • Tegninger som-bygget

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes i forbindelse med sluttdokumentasjon og som underlag for utarbeidelse av FDV dokumentasjon, fremtidige utbygginger og oppgraderinger osv.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.


Utarbeidelse av innspill angående overvann til VA-rammeplan honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.