Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Det er en viktig oppgave å koordinerere de ulike aktivitetene og sikre at aktører i byggeprosessen spiller godt sammen.

Vi kan bistå med å koordinere aktivitetene innen overvannshåndtering slik at de blir ivaretatt på en god måte; sno som kan sikre et godt sluttresultat. Elementer i arbeidet kan eksempelvis være:

  • Utarbeidelse av forslag til overvannssystem
  • Tilretteleggelse av prosess for BREEAM sertifisering
  • Oppstartsinformasjon for ansvarlig prosjekterende
  • Oppstartsinformasjon for ansvarlig utførende
  • Monteringskontroll
  • Systembeskrivelse som-bygget
  • FDV dokumentasjon for overvannsinformasjon
  • Diskusjon, informasjon og rapportering underveis i prosjektet

Resultatene sammenfattes i ulike dokumenter som utarbeides underveis i prosjektet. Dermed kan sjansen økes for å bygge overdra et kostnadseffektivt, funksjonelt og robust system for håndtering av overvann.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser, byggesaker og byggeprosjekter. Vi er sertifisert som BREEAM rådgiver.


Koordinering av overvannssystem honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.