Blant utfordringene er når grunnen ikke er egnet for infiltrasjon. For et byggefelt på Hana i Sandnes har Asplan Viak utformet en løsning med åpne bekker og tidsforsinkelse i kummer og rør, før påslipp til et åpent vannspeil i et grøntdrag nederst i dalbunnen. Her er artikkelen om byggefeltet med overvannsløsning basert på åpne vannveier.