Kategoriartikler

Hva er grønne tak?

Grønne tak er en urgammel måte å tekke tak på, samtidig kan grønne tak være et viktig bidrag i fremtidsrettet overvannshåndtering.

Hva er grønne vegger?

Levende grønne vegger kan infiltrere overvann, samt bidra til bedre miljø lokalt.

Hva er permeable dekker?

Permeable dekker lar regnvannet renne rett ned. Slik fjernes overvann effektivt, uten omfattende rørsystem for overvannshåndtering.

Infiltrasjon, med eksempler

Infiltrasjon handler om å føre vannet tilbake til grunnen og videre i sitt naturlige kretsløp. I vår sammenheng snakker vi om kunstig infiltrasjon, gjennom rør og kummer.

Hva er rensning?

Forurenset veivann må renses før påslipp til resipient. Sedimenter i overvann som skal fordrøyes, infiltreres eller fraktes videre må tilbakeholdes. Det er avgjørende å velge riktig rensing og produkt.

Hva er fordrøyning?

Fordrøying er en prosess hvor nedbør holdes tilbake, til overvannet trygt kan slippes ut i kontrollert tempo og mengder. Slik forebygges flomskader.

Hva er flomvei?

For å skape effektive og trygge flomveier må en kjenne hvilke vei vannet tar før flomsituasjonen oppstår, og eventuelt bygge om terrenget for å styre mulig flomvann dit det vil gjøre minst skade.

Hva er regnbed?

Både i og utenfor vei kan en benytte regnbed for å holde tilbake overvann, helt eller delvis.

Faktorer knyttet til drift og vedlikehold

Klimaendringene gir behov for helt nye overvannsløsninger. Forutsetning for at disse skal fungere og vare er korrekte drift- og vedlikehold. Dette må implementeres allerede på planstadiet.

Hva er måling?

For å kunne prosjektere riktige overvannsløsninger må en ha inngående kunnskap om grunnens beskaffenhet. To målemetoder gir tilstrekkelig informasjon til at en kan ivareta behovet for riktig lokal overvannshåndtering (LOD).